• 06 11 085 951
| |

Financiering

Tarieven boostertraining

BOOSTERTRAINING:

  • De kosten zijn €1350,- voor 12 bijeenkomsten. Dit is een basistraining voor enkelvoudige hulpvragen, meer meervoudige hulpvragen is zorg op maat nodig en is het tarief in overleg.
  • Exclusief reiskosten  € 0,40 per kilometer

Tarieven individuele training / coaching op maat

  • De kosten zijn €75, – per uur
  • exclusief reiskosten  € 0,40 per kilometer

VERGOEDINGEN

Een gemeente is verplicht een voorziening te treffen als een kind en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. De gemeente beslist of en welke voorziening het kind nodig heeft vanuit de jeugdwet. Per gemeente is het verschillend hoe de aanbesteding en contractering is geregeld. Eén van de voorwaarden hiervoor is bij veel (niet bij alle) gemeentes een SKJ registratie. Dit is een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Ik ben SKJ-geregistreerd.

Omdat de voorwaarden voor contractering per gemeente anders zijn, kun je hiervoor het best informeren bij de gemeente waarin jij woont hoe dit in zijn werk gaat. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met jullie welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat jouw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER

Dan kan er ondersteuning aangevraagd worden via  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook deze ondersteuning moet je aanvragen bij je gemeente.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Pgb voor jeugdigen moet toegekend worden door de gemeente. Bij een WLZ-indicatie is het zorgkantoor hiervoor aangewezen. Een van de zorgfuncties binnen het pgb is ‘opvoed- en opgroeiondersteuning’. Is er ondersteuning nodig dan kan gedacht worden aan het tijdig bieden van de juiste hulp op maat: Aan jeugdigen/ouders/sociale omgeving om te leren problemen die ontstaan te voorkomen of zelf op te lossen; Bij het opvoeden aan ouders/sociale omgeving.

Begeleiding/ coaching vanuit Buddyboost kan middels pgb ingekocht worden. Ouders vragen dan een pgb aan voor opvoed- en opgroeiondersteuning door een zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente of zorgkantoor. Meer weten over Pgb? kijk dan hier.

PARTICULIER

Het is ook mogelijk om ons op particuliere basis in te huren. Je betaald ons dan per uur dat wij werkzaam zijn. Zie voor de tarieven bij ons aanbod.

INDIVIDUELE BEGELEIDING/DAGBESTEDING INKOPEN VANUIT JE WLZ-INDICATIE

Met een PGB Wlz kun je individuele begeleiding of dagbesteding inkopen. Het zorgkantoor beoordeelt je zorgbeschrijving om te zien of de zorg die je inkoopt betaald mag worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarbij is van belang dat de zorg niet alleen past binnen de regels van de Wlz maar ook of, in jouw specifieke situatie, de zorg verantwoord en doelmatig is.

ONDERAANNEMERSCHAP

Binnen het sociaal domein kan worden gewerkt met hoofd- en onderaannemerschap. Bij hoofd- en onderaannemerschap zet een aanbieder (hoofdaannemer) een andere aanbieder (onderaannemer) in voor (onderdelen van) de te leveren hulp of ondersteuning. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de hulp en regelt de (financiële) verantwoording richting de gemeente.

Een onderaannemer is een jeugdhulporganisatie die in opdracht van de gecontracteerde hoofdaannemer jeugdhulp geeft aan een jeugdige.  Dit gebeurt op basis van het door de hoofdaannemer opgestelde begeleidingsplan. De onderaannemer levert een (vastgelegde) bijdrage  aan het behalen van het gewenste resultaat, zoals opgesteld in het begeleidingsplan. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de onderaannemer. De hoofdaannemer legt de afspraken met de onderaannemer vast in een overeenkomst tussen beide partijen (inhoudelijk en financieel). Buddyboost kan ook in een onderaannemerschap werken voor haar cliënten. Vraag bij je hoofdaannemer naar deze mogelijkheid als je begeleiding van ons wenst te krijgen.

BEZWAAR MAKEN ALS GEMEENTE JE VRAAG OM JEUGDHULP AFWIJST

Jij en/of je kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente je aanvraag afwijst. Ook als je vindt dat de gemeente je geen passend aanbod voor jeugdhulp of wmo doet, kun je bezwaar maken. Wil je meer weten over het indienen van een bezwaar, kijk dan hier.